หจก. สีมาไทย ออโตเมชั่น จำกัด

สีมาไทยออโตเมชั่น รับสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติใช้แทนคน ให้บริการงานด้านวิศวกรรม งานออกแบบ/สร้าง/ซ่อม และติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติให้กับลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต สำหรับใช้เครื่องจักรทำงานแทน "คน" ในกระบวนการผลิตที่ทำงานซ้ำ ๆ

Simathai Automation Limited Partnership was established in BE2552 (2009) with registered capital of 5,000,000 (Five million baht) for the second group of mechatronic, electrical and mechanical fields/pitches electronic format. Which have Expertise of over 15 years of working in the design and automatic control. Resolve problems regarding the operation of the industry, including suggestions on how to improve the existing system to increase performance.

บริการของเรา


สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติครบวงจร

Produce install Automation machine integrated

สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติครบวงจร

Produce install Automation machine integrated

สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติครบวงจร

Produce install Automation machine integrated

สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติครบวงจร

Produce install Automation machine integrated

พัฒนาซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติเช่น พีแอลซี, ทัสกรีน (HMI), คอมพิวเตอร์พีซี, บันทึกฐานข้อมูล, ระบบการตรวจสอบและวัดค่าชิ้นงานด้วยกล้องเป็นต้น

Develop software interface & programming to control Automation machine such as PLC, Touch Screen (HMI), PC base, Database record, Vision System, Etc

จัดหาชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร

Provide the machine spare parts

OUR CUSTOMERS